Dernek Tüzüğü

Madde 1- Derneğin Adı:Yurt dışı Fuar Organizatörleri Derneğidir. Derneğin merkezi İstanbuldur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında yasalara uygun olarak temsilcilik veya şube açabileceği ve kuruluşuna uygun platformlara katılabileceği gibi, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir.
Madde 2- Yurt dışında dernek üyelerinin temsil ettiği kuruluşlarca düzenlenen veya Türkiye adına iştirak edilen fuarların kalitesini yükseltmek, bu tür fuarların organizasyonunun denetim altında tutulmasını sağlamak, istatistiklerini tutmak ve Türkiye'ye faydalarını arttırmak için gerekli araştırmalar ve çalışmalar yapmak, imajını düzeltmek, kalitesini kabul ettirmek,Türkiye'deki üretici firmaların kalitelerini yükseltmede ve dünyada ihtiyaç durulan eğilimleri algılamalarında yönlendirici ve yardımcı olmak, dernek üyelerinin temsil ettiği kuruluşların karşılaştığı problemlerin algılanmasında öncü rolü oynamak ve bu maksatla çeşitli faaliyetlerde bulunmak, yurt dışı fuar organizatörleri arasında işbirliğini geliştirmek, ortaya çıkan sorunları birlikte çözmeye çalışmak,Türkiye'nin firma ve kuruluşlarının tanıtımları ve dış ticaret politikalarının etkinliği konusunda ortak politikalar belirlemek ve projeler üretmek bu derneğin amacıdır.
Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

1-Üyeleri arasında dayanışma, iletişim, bilgi birikimi ve akışını sağlamak, konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek, üyelerinin çalışma alanlarındaki mesleki sorunlarının çözümü için çaba ve girişimlerde bulunmak,
2-Üyelerinin çalışma alanlarındaki mesleki ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda resmi ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, fuarcılık alanında yapılan hizmet ve üretimin nitelikli ve uluslararası standartta olmasını sağlayacak önlemler almak,
3-Üyelerinin çalışma koşullarını kolaylaştıracak ve geliştirecek ortamlar yaratmak, bu yolda standartları tespit edip yaşama geçirmek ve denetlemek, mesleki eğitim, konferanslar, paneller, toplantılar düzenlemek, sergiler ve fuarlar açmak, kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlamak,
4-Yasalar, yönetmelikler ve uluslararası anlaşmalar ile Türkiye sınırları dışında faaliyet gösteren Türk fuar organizatörlerine tanınan hak ve özgürlükleri korumak, bu fuar organizasyon ve organizatör faaliyetlerinin ahlak anlayışı içinde sürdürülmesini denetlemek, sonuçta bir resmi Yurt dışı Fuar Organizatörleri Meslek Örgütü'nün kurulmasını sağlayacak çalışma ve girişimleri yapmak,
5-Türkiye'nin başta dış ticaret olmak üzere, her alanda tanıtımının yapılabilmesi için kuruluşlarla işbirliği yapılarak politikaların belirlenmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapmak ve bunların gerçekleşmesine yardımcı olmak.
Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
Madde 3- Başbakanlık – T.C Ticaret Bakanlığı – Tanıtım ve Fuarla Daire Başkanlığı’nca verilen yurt dışı fuar organizasyonu Yeterlilik Belgesi sahibi A ve B sınıfı firma ve kuruluşları temsilen zorunluluk olmamakla birlikte istenildiği taktirde her bir firma ve kuruluştan 3’er; Geçici Yeterlik Belgesi sahibi firma ve kuruluşları temsilen bir kişi olmak üzere Fiil ehliyetine sahip bulunan, 18 yaşını bitirmiş, hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen yasaklama ve kısıtlamalar bulunmayan herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.


Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

T.C. uyruklu olmayan kişilerin derneğe üye olabilmeleri için, ayrıca Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları aranır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanarak kimse yeniden belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu, derneğe yararlı ve uygun gördüğü kişileri onursal üye yapabilir. Ödenti verme zorunluluğu bulunmayan onursal üyeler genel kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanma ve organları seçme hakkı yoktur. Yönetim kurulunun üyeliğe kabul ve ret konusundaki kararına karşı genel kurulda itiraz edebilir, ancak genel kurulun bu konulardaki kararları kesindir.

Kimse üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye tarafından bizzat kullanılır. Her üye, seçme seçilme hakkında sahiptir. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ayrıca bu üyelerin ayrılma tarihine kadarki mali sorumlulukları devam eder.
Madde 4-Derneğe üye olma hakkını yitiren, tüzük hükümlerine aykırı davranan, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayan, yetki almaksızın derneği vecibe altına sokan, temyiz kudretini kaybeden, derneğin amacına uygun hareket etmeyen, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlarda bulunan, yüklendiği aidatı son tarih olan her yılın Ocak ayının 31’ine kadar ödemeyen ve haklı sebep olmaksızın son tarihten sonra gönderilecek on beş gün süreli bildirime karşın ödemeyen üyeler ile dernekte temsil ettiği kuruluştan ayrılan üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Üyelikten çıkanlar ve çıkarılanlar dernek malları üzerinde hak iddia edemezler. Yurt dışı fuarcılık faaliyeti sona eren kuruluşlar yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilirler, ancak, yönetim kurulu kararı ile, yurt dışı fuarcılık faaliyeti sona eren kuruluştan olan üyelerin dernek üyelikleri 1 (bir) sene daha uzatılabilir. Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sonra erer.
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Görev ve yetkileri şunlardır;

- Dernek organlarının seçilmesi,
- Gerektiğinde dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, bu konuların ibrası,
- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek karara bağlanması,
- Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- Dernek temsilcilikleri ile şubelerinin açılmasını ve platformlara katılınmasını ve kurulmasını kararlaştırmak ve bu konularda yönetim kurulunu yetkilendirmek,
- Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkartma hakkında son kararın verilmesi,
- Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi,
- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerektiğinde haklı sebeplerle görevden alınması,
- Yasalarda ve tüzükte genel kurulca yapılması belirlenen sair görevlerin yerine getirilmesi,
- Derneğin feshi.

Genel kurul her yıl Mayıs ayı içinde yönetim kurulunun belirleyeceği ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Yönetim kurulu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyeler listesini düzenler. Aidat borçlarının ödenmesi için üyelere uyarıda bulunur. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önce toplantının ve bu toplantıda çoğunluğun sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının günü, saati ve gündemi kendilerine yazılı olarak veya elektronik postayla bildirerek toplantıya çağrılırlar. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeri dernek merkezinin bulunduğu ildir. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılan üyelerin sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı bir tutanak ile saptanır.

Toplantı usulü genel kurul toplantıları, üyelere yapılan bildirimde belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Yeterli çoğunluk sağlanmış ise durum tutanakla tespit edilir. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilir. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bu tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler ilgili mercilere intikal ettirilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Genel kurulda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur. Olağanüstü toplantıda yalnızca toplantıya neden olan konu ile üyelerin teklifiyle gündeme alınan konularda görüşme yapılır ve karar alınır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi dâhil, hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.
Madde 9- Seçimler gizli oy, açık sayım ile yapılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından dernek organlarına seçilen asil ve yedek üyeler ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve konut adresleri yörenin en büyük mülki amirine yazıyla bildirilir.
Madde 10-Derneğin yürütme organıdır. Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. İki yıllık süre için genel kurulca seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyeler sırasıyla göreve çağırılır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi asil üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim kurulu en az iki ayda bir toplanır. Alınan kararlar karar defterine yazılır. Geçerli bir özrü olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına üst üste üç kez katılmayanların yönetim kurulu üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sırasıyla çağırılır. Yönetim kurulu, asli üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar da toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu çoğunluğu belirler. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;
1-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek,
2-Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
3-Çalışma programı, kesin bilanço ve taslak bütçeyi genel kurulun onayına sunmak,
4-Genel kurulun almış olduğu kararları uygulamak,
5-Gerektiğinde ihtisas komiteleri kurmak, üyelerini seçmek, çalışma yöntemleri ve konuları hakkında talimat vermek,
6-Üyelik taleplerini incelemek ve karara bağlamak,
7-Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına karar vermek ve genel kurulu toplantıya çağırmak,
8-Tüzüğün uygulanması, dernek amaçlarının gerçekleşmesi, derneğin iç denetimi ile ilgili düzenlemeleri yapmak, dernek gelirlerinin toplanması ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar hakkında kurallar koymak, gerekli görüldüğünde yönetmelik ve genelge hazırlamak,
9-Dernek defterini usulüne uygun biçimde tutmak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli personeli istihdam ettirmek,
10-Şube kurucularına yetki vermek,
11-Tüzük ve mevzuatın yüklediği diğer işleri yapmak,
Madde 11-Derneği temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Dernek, yönetim kurulu başkanı veya gerektiğinde yönetim kurulunun yetki vereceği üyeler veya bir üçüncü kişi tarafından temsil olunur.
Madde 12-Denetleme kurulu gizli ya da açık oyla iki yıllık süre için genel kurulca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunacak olan denetleme kurulu, altı ayda bir derneğin hesaplarını denetleyerek rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurul’a sunar.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma koşulları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Madde 13-Dernek genel kurul kararıyla yönetim kurulu üyelerinden birisini, yurt içinde şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri ikamet eden en az üç kişiye şubeyi kurma yetkisi ve izni verilmesi koordinesiyle görevlendirir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek ve sanatları, ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirirler. Bu bildirime dernek ana tüzüğünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur. Her şubede, genel kurul ve yönetim kurulu ile denetim kurulu veya denetçi bulunması zorunludur.
Dernek, ilgili ülkenin yasal koşullarının incelenmesi ve tüzükte bildirilen amaçlar doğrultusunda açılmasının uygun olduğu hakkında yönetim kurulu tarafından sunulan rapor uygun görüldüğü takdirde, genel kurul kararıyla yurt dışında şube açılmasına karar verebilir ve ilgili ülke nezdinde dernek adına işlem yapma yetkisini de içerecek şekilde yönetim kurulu üyelerinden birisinin görevlendirildiği bu kararda, şubenin açılacağı ülke ve şehir ile adres ve istihdam edilecek personel ve diğer işlemler tespit edilir. İlgili ülke nezdinde yasal başvuruların yapılması ve işlemlerin tamamlanması ertesinde, yabancı ülkede kurulan şube hakkında Mülki İdare Amirliğine bilgi verilir.
Madde 14-Yurt içinde kurulan şubeler, şube genel kurulu tarafından seçilen beş kişilik yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Şube genel kurulu ayrıca beş kişilik yedek yönetim kurulu üyesi seçer. Şube genel kurulu ayrıca üç asil ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer. Şube genel kurulları, olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak koşuluyla, her yıl Şubat ayı içinde toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez kurulunda, şubelere kayıtlı asil üyelerin dernek genel merkez kuruluna doğrudan katılmaları ile temsil olunur. Şube genel kurulu ile yönetim kurulu, dernek genel kurulu ve yönetim kuruluna ana tüzük ile verilmiş olan yetkilerden açıkça dernek genel kurula ve yönetim kuruluna ait olanlar dışında diğerlerini şube çapında kullanmaya yetkili ve aynı hükümlere göre sorumludur. Şube genel kurulu kararlarına dernek genel kurulu, şube yönetim kurulu kararlarına da dernek yönetim kurulu nezdinde itiraz olunabilir. İtiraz üzerine verilen kararlara ilgili şube organlarınca uyulur.
Madde 16-Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir;

- Derneğe yeni üye olan kişilerden herhangi bir giriş ödentisi alınmaz ve dernek üyelerinden kişi başı 500 (beşyüz) TL yıllık ödenti alınır. Belirtilen giriş ödentisi ve yıllık ödenti miktarları dernek genel kurulunca değiştirilebilir. Yıllık aidatların ödenmesi için son tarih her yılın 31 Ocak günüdür.
- Fuar ve sergilerin istatistiklerinin tutulması ve denetimlerinden elde edilecek gelirler,
- Tanıtım ve eğitim faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
- Balo, yemek, çay, gezi, konser, eğlence, piyango, fuar ve sergi, konferans, spor yarışması ve bunun gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
- Dergi, kitap gibi yayınlar ve CDROM-Internet Web siteleri gibi multimedia ortamlarında dernek amaçlarına uygun yapılan çalışmalardan elde edilen gelirler,
- Dernek mal varlığından elde edilen gelirler,
- Yardım toplama mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Madde 17-Derneğin iç denetimi, amacın gerçekleştirilmesine ilişkin organların, yan kuruluşların, görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, koordinasyonu, bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleşmesi ve ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerinde kurallar konması, etkinlik özellikleri, sosyal yardımlar ve benzeri gibi ilişkin konularda uzman elemanlar raporlarına dayanılarak objektif kıstaslar ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü, genel kurul kararından geçmek suretiyle yönetmelikler ve yönergeler yayınlamak yoluyla sağlanır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Madde 18-Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu düzenler. Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler; dernekler yönetmeliği eklerinde gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Dernek gelirleri bir bankada dernek için açılacak hesaba yatırılır. Gelirleri toplamaya yetkili kişiler bunları zimmetlerinde tutamazlar. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklanma süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernek, yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Borçlanmada, öncelikle borçlanma ihtiyacı ile borçlanılacak miktar ve borcun kimden alınacağı hakkında yönetim kurulunca hazırlanacak rapor denetim kuruluna sunulur ve denetim kurulunun uygun görmesi halinde rapor doğrultusunda Dernek borçlanabilir.
Madde 19-Dernek, 31 Mart 2005 Tarih ve 25772 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan dernekler yönetmeliğinde belirtilen defterleri yönetmelikte bildirilen esaslara uygun olarak tutar. Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait dernek beyannamelerini, Mülki İdare Amirliği'ne vermekle yükümlüdür. İl merkezlerinde ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler beyannamelerini bir adet, diğer ilçe merkezlerinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler. Şubeler, Mülki İdare Amirliği'ne verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de vermekle yükümlüdürler. İlçelerde verilen bu beyannamelerden bir adedi alıkonularak, diğerleri il dernekler müdürlüklerine gönderilir. Temsilcilikleri için ayrıca beyanname verilmez; ancak temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir. Birlikler, beyannamelerini bu maddede belirtilen esas ve usullere göre vermekle yükümlüdürler.
Madde 20-Dernek, yönetim kurulu kararıyla, amacıyla ilgili çalışmalarını yapabilmek için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir. Taşınmazlar ancak genel kurul kararıyla satılabilir. Edinilen taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimi doldurmak suretiyle Mülki İdare Amirliği'ne bildirir.
Madde 21-Tüzükte değişiklik, ilan edilen gündeminde bulunması halinde genel kurulun olağan ve olağanüstü toplantısıyla yapılır. Toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oylarıyla gerçekleşir. Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde Mülki İdare Amirliği'ne bildirir.
Madde 22-Derneğin feshi için genel kurulun, kayıtlı üyelerinin en az üçte ikisinin oylarıyla karar vermesi şarttır. Bu gündemle yapılan genel kurul toplantısında bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların üçte ikisinin çoğunluğu ile karar alınır, ancak fesih gündemli ikinci toplantı yeter sayısı üyelerin yarısından az olamaz. Genel kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Tasfiye sonucunda dernek malvarlığı genel kurulca belirlenen kişi ya da kuruma verilir.
Madde 23-İlk genel kurul toplantısında yapılacak seçimlere kadar dernek işleri, geçici olarak kurucu üyeler arasından seçilecek geçici yönetim kurulu tarafından yürütülür. Geçici yönetim kurulu, seçilerek gelen yönetim kurulunun yetkilerine sahiptir.
Madde 24-Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Birinci Kitabı’nın Birinci Kısım İkinci Bölümü'ndeki dernekler hükümleri uygulanır.

Welcome to our website

This is sample content, you can replace it with your own text and images.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur
Search